bauer's diary

凡人の凡人による凡人のための備忘録

最近導入したvim設定・プラグイン

neobundle.vim

ctrlp.vim

NERDTree.vim

YankRing.vim